ขั้นตอนการสั่งซื้อเลขทะเบียน
*** กรุณาอ่านและศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการสั่งซื้อให้จบ ก่อนที่จะทำรายการสั่งซื้อเลขทะเบียน ***
*** เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง ***


 1. แจ้ง หมายเลขทะเบียน ที่ท่านสนใจ เพื่อให้ทางทีมงานได้ตรวจสอบว่าเลขนั้นยังว่างอยู่หรือไม่
 2. ดำเนินการวางมัดจำ เพื่อล๊อคเลขทะเบียน หรือชำระเต็มจำนวน

** หากในกรณีที่ลูกค้าต้องการวางเงินมัดจำไว้ก่อน มีรายละเอียดการจองมัดจำดังนี้

2.1 เลขทะเบียนประมูล

- วางเงินมัดจำ 5,000 บาท สำหรับเลขทะเบียนที่มีราคาไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้เวลา ชำระส่วนที่เหลือไม่เกิน 7 วัน หรือ เพิ่มมัดจำเป็น 10,000 บาท จะขยายเวลาให้ไม่เกิน 30 วัน

- วางเงินมัดจำ 10,000 บาทสำหรับเลขทะเบียนที่มีราคา 50,000 บาทขึ้นไป โดยให้เวลานัดชำระส่วนที่เหลือไม่เกิน 7 วัน หรือ เพิ่มมัดจำเป็น 20,000 บาท จะขยายเวลาให้ไม่เกิน 30 วัน

( * เงินมัดจำไม่สามารถขอคืนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเลขทะเบียนดังกล่าว )

2.2 เลขทะเบียนที่เป็น ป้ายขาว-ดำ ชำระเต็มจำนวน เท่านั้น เอกสารทางร้านพร้อมสลับทันที
2.3 โอนชำระเงินค่าหมายเลขทะเบียน


 ขั้นตอนการรับเอกสาร เลขทะเบียนที่ทำการสั่งซื้อ 

- นัดรับเอกสารของหมายเลขทะเบียนที่ท่านเลือก ได้ที่กรมขนส่งทางบกเขตจตุจักร อาคาร2 ชั้น5 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- พร้อมชำระเงินในส่วนที่ยังคงค้างชำระของราคาเลขทะเบียนหลังหักจากเงินมัดจำ ภายใน เวลาที่กำหนดไว้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำที่ได้ชำระเข้ามาแล้ว

- กรณีท่านได้สั่งจองหมายเลขทะเบียนไว้แล้ว และไม่สะดวกจะเข้ามารับเอกสารของหมายเลขทะเบียนที่ท่านได้จองไว้ ทางเรามีบริการจัดส่งฟรี ทั่วไทยโดยทางร้านจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะจัดส่งแล้วหลังจากที่ท่านได้ชำระครบถ้วนของราคาหมายเลขทะเบียนเท่านั้น.

 หมายเหตุ 
ในกรณีที่ท่านได้รับชุดเอกสารหมายเลขทะเบียนดังกล่าวแล้วเกิดสูญหาย หรือชำรุด จะมีค่าดำเนินการขอคัดสำเนาใหม่เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/หมายเลข